ประวัติ
 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองหลวงของสหพันธ์รัฐมาเลเซีย มีประชากร
ประมาณ 2 ล้านคนเศษ ชาวมาเลย์ โดยปกติแล้วจะเรียกชื่อเมืองหลวง
ว่า เคแอล ประชากรประกอบด้วยชาวมาเลย์ ชาวจีน ชาวอินเดียและ
ชาวยุโรปที่มีรากฐานวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ก็อยู่รวมกันได้อย่าง
ผสมผสานกลมกลืน ในเมืองหลวงของมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์มิได้เป็น
แค่ "สวนสวรรค์แห่ง แสงสี "(Garden City of Lights)กัวลาลัมเปอร์
ยังมีอีกชื่อ หนึ่งว่าเป็น "สวรรค์ของนัก ช็อปปิ้ง " อีกด้วยในศูนย์การค้า
 
 
ทันสมัยที่มีอยู่ทั่วเมือง ล้วนมีสินค้าคุณภาพยี่ห้อดังฯ ประเภทแบรนด์เนม
ขายอยู่มากมาย ในราคาที่แข่งขันกันชนิดที่นักช็อปมีแต่ได้กับได้
ภูมิอากาศ
อากาศเมืองร้อนอบอุ่นและชื้นตลอดปี อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง
21-32 องศา
การเตรียมตัวไปประเทศมาเลเซีย
โดยปกติแล้ว คนไทยเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย สามารถอยู่ในมาเลเซีย
ได้นาน 1 เดือน โดยไม่ต้องขอวีซ่า
   
 
หอสูงฝาแฝดเปโทรนัส
ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกสูงถึง88ชั้น เป็นอาคารสำนักงาน และ เป็นแหล่ง ช็อปปิ้ง ที่สำคัญของกรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมทั้งเป็นศูนย์
รวมของการแสดงศิลปะ และ การแสดง เคแอลทาวเวอร์ หรือ หอโทรคมนาคม มีความสูงถึง 421 เมตร สูงเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเป็นอันดับ 4 ของโลก บนชั้น TH01 หรือ Tower Head เป็นจุดชมวิวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการชมวิวในมุมสูง
 
  หอสูงฝาแฝดเปโทรนัส   อาคารสุลต่านอับดุลซามัค  
 
  Merdeka Square   Batu Cave  
 
  Central Market   Central Market  
 
อาคารสุลต่านอับดุลซามัค (Sultan Abdul Samad Building)
และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร อาคารเก่าแถบ Merdeka Square สถาปัตยกรรม แบบ มัวร์ (Moorish)ส่วนที่เป็นหอนาฬิกาสูง 40 เมตร
ที่เรียกกันว่าเป็นบิ๊กเบนของมาเลเซีย ด้านบนเป็นโดมใหญ่สีทองขนาดใหญ่ และขนาบข้างด้วยอาคารยอดโดมสีทองเช่นกัน อาคารนี้สร้าง
เมื่อเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหาร อาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันใช้อาคารที่ทำการของรัฐบาล
 
Merdeka Square
จุดเด่นคือเสาธงสูงเกือบร้อยเมตร เป็นสัญลักษณ์ของจัตุรัสเมอเดอก้าแห่งนี้เสาธงนี้ได้ ชื่อว่าเป็นเสาธงที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประวัติ
ประวัติศาสตร์ ที่พึงจำและชาวมาเลเซียภาคภูมิใจมากคือที่นี่ เพราะเป็นสถานที่ที่ธงยูเนี่ยนแจ็ก (Union Jack) ของอังกฤษ ถูก ลดลงจาก
เสาและธงชาติมาเลเซียถูกเชิญขึ้นเสาเป็นครั้งแรก
 
Batu Cave
ถ้ำบาตูเคฟเป็น ถ้ำ และ วัดที่มีชื่อเสียงมกาที่สุด และ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป ถ้ำบาตู นี้อยู่ไม่ห่างไกลจาก ตัวเมืองกรุงกัวลาลัม
เปอร์มากซะเท่าไร อยู่ทางเหนือ ประมาณ 13 กิโลเมตร ในถ้ำนี้เป็นที่บูชาของศาสนาฮินดูตั้งอยู่ ตรงบนสุดของบันไดขึ้น ไปยังถ้ำ 272
ชั้น มีถ้ำเล็กๆอยู่เชิงเขา ทุกๆเช้าชาวกัวลาลัมเปอร์ที่นับถือ ศาสนาฮินดู จะม า ทำพิธีกรรม ตามความเชื่อ และ ความนับถือ เป็นจำนวน
มากเช่นกัน
 
Central Market
เป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซียที่มีการสาธิตการทำผ้าบาติก การวาดภาพเหมือน การเป่าแก้ว โรง
เรียนสอนการเต้นรำแบบพื้นเมืองและ มีดนตรีพื้นเมืองให้ชม
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us