ประวัติ
 
เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของท่าอากาศ
ยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการ
สำหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ พื้นที่ของเมืองนาริ
ตะมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบว่า
เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวมาตั้งแต่เมื่อ 100 ปีก่อนคริสตกาล เนื่อง
เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นระยะทาง
เกือบเท่ากับที่ห่างจากอ่าวโตเกียว และมีแม่น้ำสั้นๆอยู่บริเวณใกล้
เคียงอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการปก-
 
 
ปกครองและการค้าขายของภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2432 เริ่มมีการรวม
ชุมชนต่างๆในบริเวณนี้เข้าด้วยกัน และก่อตั้งเป็นเมืองนาริตะขึ้นเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2497 เมืองนี้เริ่มมีการเจริญเติบโตอย่างรวด
เร็ว เริ่มมีการวางแผนการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะใน
ปีพ.ศ. 2509 การสร้างท่าอากาศยานและการเชื่อมต่อเส้นทางเข้าสู่ใจ
กลางกรุงโตเกียว ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านอาคารบ้านเรือน ธุรกิจ
และอุตสาหกรรมภายในเมืองนาริตะอย่างรวดเร็ว
ภูมิอากาศ
มี 4 ฤดู ที่แตกต่างกันชัดเจน คือ ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
อากาศอบอุ่น ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ลักษณะอากาศร้อนชื้น
มีช่วงฤดูฝนสั้นๆ 1 เดือน ในช่วงต้นฤดู ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน-
พฤศจิกายน อากาศอบอุ่น มีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน และ
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวมีหิมะตกมากทางภาคเหนือและ
ฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
   
 
ใจกลางนาริตะ
พื้นที่ส่วนกลางของนาริตะเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างสถานีรถไฟนาริตะ สถานีรถไฟเคเซย์ นาริตะ และวัดนาริตะซัน ถนนสายหลักของพื้นที่นี้
คือ ถนนโอโมเตะซันโดะ สองข้างทางถนนมีร้านค้าเล็กๆราว 150 ร้าน และเพิ่งมีการปรับปรุงถนนทั้งสายเมื่อไม่นานมานี้ ถนนสายนี้ได้
ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในถนนที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในดีที่สุดในญี่ปุ่น
 
  แหล่งช้อบปิ้งกลางเมืองนาริตะ   ห้างสรรพสินค้า Ito-Yokado  
 
  สนามบินนาริตะ   บรรยากาศรอบๆสนามบิน  
 
  วัดนาริตะซัน   สวนวัดนาริตะซัน  
 
เมืองใหม่นาริตะ
ย่านเมืองใหม่เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ทางตะวันตกของสถานีรถไฟนาริตะ ในย่านนี้มีบ้านพักอาศัยราว 16,000 หลัง และมีผู้
อยู่อาศัยประมาณ 60,000 คน การก่อสร้างย่านนี้เริ่มมีการวางแผนเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยอิงจากเมืองใหม่ที่อยู่รอบๆกรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร ปัจจุบันนี้เป็นย่านที่คนส่วนใหญ่ของเมืองอาศัยอยู่ แรกเริ่มนั้นผู้อาศัยส่วนใหญ่ในย่านเมืองใหม่จะต้องเดินทางเข้าไป
ในกรุงโตเกียวหรือตัวเมืองจิบะเพื่อทำงาน แต่ปัจจุบันมีคนจำนวนมากเริ่มหันไปทำงานในเมืองต่างๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของจิบะ
ซึ่งอยู่ใกล้กับย่านเมืองใหม่มากกว่า และมีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และพนักงานบริษัท ที่อยู่ในส่วนกลางของนาริตะ เริ่มย้ายมาอาศัยอยู่
ในย่านเมืองใหม่มากขึ้น
 
โคสุโนะโมริ
โคสุโนะโมริ (Kozunomori) เป็นพื้นที่ชานเมืองนาริตะ ตั้งอยู่ทางใต้ของย่านเมืองใหม่ ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟเคยเซย์
นาริตะ ประมาณ 4 นาที มีจำนวนประชากรประมาณ 12,000 คน สถานีรถไฟโคสุโนะโมริอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า Ito-Yokado ซึ่งเป็น
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมในบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่พักอาศัยอยู่ในเมืองนาริตะและพื้นที่โดยรอบ
 
วัดนาริตะซัน
วัดนาริตะซัน (Narita-san Temple) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมาก
ที่สุดในภูมิภาคคันโต และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิในกรุงโตเกียวเท่านั้น บริเวณวัดเป็นที่ตั้ง
ประตูหลัก ทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลัก เจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณสำหรับเลี้ยงสัตว์ อาคารหลัก
เป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชา ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ ผู้ที่จะ
เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นที่ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ มักจะแวะชมวัดนี้ การเดินเท้าจากสถานีรถไฟ JR นาริตะ หรือสถานี
รถไฟเคย์เซนาริตะ มายังวัดนี้ ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 10 นาที ทั้งสองเส้นทางนี้เต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมญี่ปุ่นหรืออาหารประเภทอื่น และ
เครื่องรางนำโชคอย่างตุ๊กตาดารุมะ
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us