ประวัติ
 
เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และยังเป็นเมืองหลวงของนคร
หลวงพนมเปญด้วย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชียนับเป็น
เมืองที่เป็นเป้าการท่องเที่ยวทั้งจากผู้คนในประเทศ และจากต่างประ
เทศ พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม
และแบบได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส และผู้คนเป็นมีอัธยาศัยดี พนมเปญยัง
เป็นศูนย์กลางการค้า การเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา
 
 
ภูมิอากาศ
โดยทั่วไปคล้ายๆ กับสภาพอากาศในเมืองไทย แต่จะแห้งและร้อนกว่า
นิดหน่อย อุณหภูมิประมาณ 24-35 องศา ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงพฤษภาคม
ถึง ตุลาคม และช่วงหน้าแล้ง หรือหน้าหนาวประมาณ พฤศจิกายนถึง
เมษายน
สถานที่ท่องเที่ยว
พนมบาแค็ง
เป็นเทวสถานที่สร้างตามลัทธิไศวนิกาย เมื่อราว พ.ศ. 1443 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของเมืองพระนคร (อังกอร์) ตั้งอยู่บนภูเขาหิน เมื่อชมวิวจาก
ด้านบนท่านจะสามารถชมความงามของนครวัดและนครธมได้อย่างงด
งาม ส่วนใหญ่บริษัททัวร์ มักนิยมนำลูกทัวร์ขึ้นมาชมพระอาทิตย์ตกดิน
   
 
ปราสาทแปรรูป
สร้างโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันในปี พ.ศ. 1504 เป็นปราสาทที่มีทรวดทรงงดงามลงตัว สร้างด้วยวัสดุหลายชนิด อาทิ ศิลาแลง หินทราย และอิฐ
เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมเขมร
ปราสาทนครวัด
สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยสร้างถวายเป็นพุทธบูชา เราจะได้ชื่นชม
กับความมหัศจรรย์ของคนโบราณ จะเดินผ่านสะพานนาคราชขนาดใหญ่ ข้ามคูน้ำที่กว้างเกือบเท่าแม่น้ำเจ้าพระยารอบปราสาท ชมภาพแกะสลัก
นูนต่ำ อาทิ ภาพมหากาพย์เรื่องมหาภารตะและรามเกียรติ์, ภาพการกวนเกษียรสมุทร
ปราสาทพิมานอากาศ
สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดเป็นหินทรายเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน กล่าวกันว่าทุกคืนก่อนพระเจ้าแผ่น
ดินจะทรงบรรทมจะต้องมาสวดมนต์บูชาเทพเจ้าทุกคืน แล้วไปชมสระน้ำ ซึ่งอยู่ทางเหนือของพระราชวัง เป็นที่ซึ่งเจ้านายในราชสำนักใช้เป็นที่อาบ
น้ำแบ่งออกเป็น 2 สระ สำหรับสระผู้ชายสระหนึ่งและสระผู้หญิงสระหนึ่ง
 
  ปราสาทตาแก้ว   ปราสาทตาพรหม  
 
  ปราสาทนครวัด   ปราสาทนาคพัน  
 
  ปราสาทแปรรูป   พนมบาแค็ง  
 
  ปราสาทพิมานอากาศ   ปราสาทพระขรรค์  
 
 
ปราสาทนาคพัน
ลักษณะเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางบาราย (ทะเลสาบ) ทำฐานเป็นรูปนาคขดพันลำตัวเวียนขึ้นเป็นชั้นซ้อนกันแทนขั้นบันได องค์ปราสาทด้าน
นอกแกะสลักภาพพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่อย่างงดงาม รอบสระบารายทำซุ้มศิลาเป็นเสมือนประตูน้ำที่จะไขน้ำไปสู่ทิศต่างๆได้ โดยน้ำนั้นจะ
ไหลผ่านศิลาสลักทั้งหลัง
 
ปราสาทตาแก้ว
ซึ่งเป็นหินทรายขนาดใหญ่ประกอบด้วยปราสาท 5 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาทรายสูงใหญ่ มีระเบียงคดล้อมรอบตัวปราสาทโดยมีหลังคามุงด้วย
อิฐเป็นครั้งแรกในเขมร
 
ปราสาทตาพรหม
สร้างในปี พ.ศ. 1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวง
ของไทย รวบรวมหมู่ปราสาทไว้ถึง 24 หลัง
 
 
 
 
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us