ประวัติ
 
เป็นอดีตเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศเมียนมาร์ หรือ
พม่า ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำย่างกุ้ง ห่างจากอ่าวเมาะตะมะ (Gulf of
Martaban) ประมาณ 30 กม. ย่างกุ้งเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประ
มงเล็ก ๆ เท่านั้นได้รับการบูรณะให้เป็นเมืองสำคัญและสถาปนาชื่อ
โดยพระเจ้าอลองพญาแห่งราชวงศ์อลองพญา
 
 
ภูมิอากาศ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21-28 ํC
พระบรมธาตุชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ทองคำที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มี
ความสูงประมาณ 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “SINGU
TTARA” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยมและเป็นเนินที่สูงที่สุดในเขตปริมณฑล
เมืองย่างกุ้งมีความยาวโดยรอบ ประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระมหา
เจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกร้อยองค์
   
 
พระเจดีย์โบตะตอง
ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษ
ฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมี
ความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบ
ทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวาย
แก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
พระพุทธไสยาสน์เชาตาจี
พระพุทธไสยาสน์เชาตาจีแห่งเมืองย่างกุ้ง พระพุทธรูปองค์นี้ มีลักษณะพิเศษคือ ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด
เพราะประกอบด้วย ลายลักษณธรรมจักร ข้างละองค์ ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วย รูปอัฏฐุตรสตกตมงคล 108 ประการ
สุสานผู้สละชีพเพื่อชาติ
เป็นที่ฝังศพของนายพลอองซาน ผู้นำเรียกร้องเอกราชของพม่า ซึ่งเสียชีวิตตอนอายุ 32 ปีเท่านั้น เป็นบิดาของนางอองซาน ซูจี นักต่อสู้เพื่อประชา
ธิปไตยคนสำคัญของพม่า นอกจากนี้ยังมีหลุมฝังศพของรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่ถูกลอบสังหารพร้อมกันในระหว่างสมัยประชุมปี ค.ศ.1947 ด้วย
 
  พระพุทธไสยาสน์เชาตาจี   วัดสามอนงค์  
 
  พระบรมธาตุชเวดากอง   พระเจดีย์โบตะตอง  
 
  สุสานผู้สละชีพเพื่อชาติ   บึง  
 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นสีหนาทบัลลังก์ทองของกษัตย์มินดงแห่งกรุงมัณฑะเลย์ มีความสูง 8 เมตร สร้างขึ้นจากไม้แกะสลักและลงรักปิดทอง
สวยงาม มีเครื่องศาตราวุธ พระแสงดาบ และเครื่องทองอื่น ๆ มากมาย รวมทั้งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุยุคต้น ๆ จากเมืองปิตาโน ศรีเกษตรและ
ปะกั่น
 
พิพิธภัณฑ์อัญมณี
ตั้งอยู่บนชั้นที่ 3 ของอาคารมีการจัดแสดงอัญมณีมีค่ามากมาย ทั้งไพลินสีน้ำเงิน ไข่มุก ทับทิมสีเลือดนก และหยกหลากสีหลายขนาด นอกจากนี้
ยังมีการจัดประมูลอัญมณีขึ้นปีละ 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและตุลาคม ส่วนชั้นที่หนึ่งและสองเป็นศูนย์รวมร้านอัญมณี
 
 
 
 
 
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us