ประวัติ
 
เป็นเมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ช่วงโค้งของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแนวกั้นระหว่าง
ประเทศไทยและลาว (ตรงข้ามกับจังหวัดหนองคายของไทย)
 
ภูิมิอากาศ
 
ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนมกราคม
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว
เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองเล็กๆเที่ยววันเดียวก็หมด และสถานที่ท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน ถนนสายหลักในเมืองเวียงจันทน์มีอยู่ไม่
กี่สาย แต่ที่เป็นย่านท่องเที่ยวสำคัญๆ คือ ถนนล้านช้าง ถนนสามเสนไทย
ถนนเชษฐาธิราช เป็นถนนที่สวยงามมากเพราะมีไม้มะฮอกกานีใหญ่ที่มี
อายุเป็นร้อยๆปีอยู่สองฝั่งฟากถนน ในตอนเช้าจะมีชาวบ้านออกมาตัก
บาตรข้าวเหนียวกันเป็นจำนวนมาก
อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ
สิ่งก่อสร้างที่รัฐบาลฝรั่งเศสสร้างไว้ในในสมัยที่ยังปกครองดินแดนแห่งนี้
ตั้งใจว่าจะเป็นอนุสรณ์แห่งการครอบครอง แต่ทว่ายังไม่ทันก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ ประเทศลาวได้สถาปนาอิสรภาพขึ้นมาก่อน รัฐบาลลาวและประ
ชาชนจึงพร้อมใจกันขนานนามสิ่งก่อสร้างนี้ว่า " อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ "
เนื่องในโอกาสที่ได้รับอิสรภาพ และไม่ได้ทำการสร้างต่อให้เสร็จสมบูรณ์
แต่อย่างใด คงปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นอนุสรณ์แห่งความพ่ายแพ้ของเจ้าอาณา
   
 
นิคมมาจนปัจจุบัน ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีความคล้ายคลึงกับประตูชัยแห่งกรุงปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศสเอง
หอคำ
อาคารรูปทรงสวย จำลองแบบมาจากพระราชวังแวร์ซาย แห่งกรุงปารีส แต่เดิมเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จเจ้ามหาชีวิตของลาว หลังจาก
เปลี่ยนแปลงการปกครองมีการใช้เป็นทำเนียบของประธานประเทศ ปัจจุบันใช้เป็นที่พักรับรองอาคันตุกะของประเทศ หลังจากที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวของไทยเสด็จประทับ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมเยียนประเทศลาว หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว หอคำแห่งนี้ หากมองมาจากยอดของอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะในยามเช้าแล้ว จะได้ภาพที่สวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง
 
  วัดศรีเมือง   ท่าเสด็จ  
 
  วัดศรีษะเกษ   หอคำ  
 
  หอพระแก้ว   อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ  
 
  วัดธาตุหลวง   มุมจากด้านบนอนุสวรีย์แห่งชัยชนะ  
 
วัดธาตุหลวง
เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์ สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ศูนย์รวมจิตใจของชนชาวพุทธแถบลุ่มแม่น้ำโขง มีงานสมโภชน์ในเดือน 12 ของทุกปี บริเวณด้านหน้าของพระบรมธาตุจะมี พระบรมราชา
นุสาวรีย์ขององค์สมเด็จพระไชยเชฐษาธิราช กษัตริย์ผู้ทรงสถาปนา นครเวียงจันทน์ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่
 
วัดศรีเมือง
เป็นสถานที่ตั้งของเสาหลักเมืองของนครเวียงจันทน์ ภายในวัดมีปรางค์กู่ ศิลาแลง แสดงถึงหลักเขตแดนสุดท้ายของอาณาจักรขอม ที่แผ่อำนาจ
มาปกคลุมดินแดนทางตอนเหนืออยู่ที่วัดแห่งนี้ วัดศรีเมืองตั้งอยู่ ณ สามเหลี่ยมก่อนจะเข้าเวียงจันทน์ ปลายสุดของถนนท่าเดื่อ - เวียงจันทน์
บรรจบกับถนนสามแสนไทย และถนนไชยเชษฐา บริเวณสามเหลี่ยมจะมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าสว่างวัฒนา เจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้าย
ของลาวก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่
 
หอพระแก้ว
สถานที่ประดิษฐาน " พระแก้วมรกต " ในสมัยที่อัญเชิญมาจากเมืองหลวงพระบางเพื่อหลบภัยพม่า ปัจจุบันเหลือเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน
เพราะพระแก้มรกตองค์ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญลงมาประทับที่ " กรุงเทพมหานคร " ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระ
ยามหากษัตริย์ศึก เป็นผู้อัญเชิญ หอพระแก้ว ตั้งอยู่บริเวณถนนไชยเชษฐา ติดกันกับ " หอคำ " ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของประธานประเทศคนที่2
 
วัดศรีสะเกษ
สร้างขึ้นโดยเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี 2361 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 2 ของประเทศไทยว่ากันว่า รูปแบบการก่อสร้างวัดสีสะเกด เจ้าอนุวงศ์นำมาจาก
ศิลปะไทย โดยเฉพาะระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ ซึ่งช่างลาวน่าจะได้แบบมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม หรือวัดเชตุ
พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ภายในวัดมีหอไม้โบราณ ที่เรียกว่า ?หอไตร? มีรูปทรงสวยงาม คล้ายมณฑป หลังคาสูงลดหลั่นกันลงมา
 
 
 
 
 
 
 
Main Page   |   ตั๋วเครื่องบิน   |   New Promotion   |   Hotel Booking   |   How To Pay   |   Contact Us